URGENT!!     1T    2015

 LES DOMICILIACIONS ACABEN EL DIMECRES DIA  15 !!!      

COMUNICAT A CLIENTS:   SOL.LICITUD DE DADES PEL      1T    2015 

 Benvolguts clients

 El proper  DILLUNS dia 20  d’aquest mes  d’ABRIL  2015  acaba el termini per a la presentació de tots els documents de liquidació de retencions, els relacionats amb els pagaments a compte de l’IRPF  l’IVA, etcètera. 

    Entre d’altres, i com els més destacats, models 110, 115, 123,  etc., és a dir, retencions de personal, retencions de lloguers ,  i demés també els models 130, 131, 303 …,  és a dir,  pagaments a compte de l’IRPF i l’IVA,  tots fins el  dilluns dia  20.

     Pregam, doncs, que ens faceu  arribar quan abans la informació que necessitam per a emplenar aquests documents, com retencions de profesionals, retencions d’empresaris per mòduls, retencions de lloguer,liquidació de l’IVA o en en el seu cas les factures per a confeccionar la comptabilitat.

      ALERTA! Recordam que per al pagament per domiciliació bancària el terminisacaba més prest, el  DIMECRES  15  d ‘ABRIL  per la qual cosa també necessitam la informació abans.

     Esperam la informació quan abans. 

   (APROFITAM PER DESITJAR-VOS UNES BONES FESTES DE PASQUA I UNES NONES PANADES)

 URGENTE!!     1T    2015

 LAS DOMICILIACIONES TERMINAN EL  MIERCOLES DIA  15 !!!      LES DOMICILIACIONS ACABEN EL  DIMECRES DIA 15  !!!

 COMUNICADO A CLIENTES:   SOLICITUD DE DATOS PARA     1T    2015   

 Apreciados clientes

     El próximo  LUNES  día 20 de este mes de ABRIL  2015 concluye el plazo para la presentación de todos los documentos de liquidación de retenciones,  los relacionados con el IVA , pagos a cuenta del IRPF, etcétera.

     Entre otros, y como los más destacados, modelos 110, 115, 123, etc., es decir, retenciones de personal, retenciones de alquileres etc…,  ylos modelos 130, 131, 303es decir pagos a cuenta del IRPF y el IVA todos hasta el  lunes  día 20. 

     Rogamos, pues, que nos hagan llegar cuanto antes la información que necesitamos para cumplimentar estos modelos, como retenciones de profesionales, retenciones de empresarios por módulos, retenciones de alquiler,liquidación de IVA o en su caso las facturas para confeccionar la contabilidad.

     OJO!  Recordamos que para el pago por domiciliación bancaria el plazo termina  el   MIERCOLES    15   de   ABRIL, por lo cual también necesitamos la información antes.

     Esperamos la información cuanto antes.

(APROVECHAMOS PARA DESEAROS UNAS FELICES FIESTAS DE PASCUA Y RICAS “PANADES”)