En el 2015 canvien els tipus de retenció a aplicar

 Estimats clients:

      Entre les modificacions legislatives que ens ha duit l’entrada del nou any, cal comentar, especialment, la reducció dels tipus de retenció que s’han d’aplicar a aquells rendiments subjectes a retenció.

       Així, mentre fins el 31-12-2014 les retencions a  profesionals, als rendiments de capital mobiliari i als lloguers, entre d’altres, eren del 21 %…,

 A partir de l’01-01-2015 aquestes retencions varien de la següent forma:

 – Retencions a profesionals:    19 %   (llevat que el profesional acrediti que els seus rendimients íntegres de l’any anterior foren inferiors a 15.000,00 euros i aquets suposaren més del 75 % dels seus rendiments totals d’ activitats econòmiques i del treball; cas en el qual la retenció serà del 15 %)

 – Retencions del capital mobiliari i lloguers:   20 %

 Són aquets els  tipus de retenció de major interès per ser els més comuns, però no són els únics. Adjuntam per  això el quadre de l’ Agència Tributària en el qual estan expresats tots els tipus de retenció aplicables segons el tipus de rendiment.  reten_ingresos_cuenta_IRPF

 Davant qualsevol dubte, per favor contactau amb nosaltres.En 2015 cambian los tipos de retención a aplicar

 Apreciados clientes:

      Entre las modificaciones legislativas que nos depara la entrada del nuevo año, cabe mencionar, especialmente, la reducción del tipo de retención que hay que aplicar en aquellos rendimientos sujetos a retención.

       Así, mientras hasta el 31-12-2014 las retenciones a los profesionales, a los rendimientos de capital mobiliario y a los arrendamientos, entre otros, eran del 21 %…,

 A partir de 01-01-2015 estas retenciones varían de la siguiente forma:

 – Retenciones a profesionales:    19 %   (Salvo que el profesional acredite que sus rendimientos íntegros del año anterior fueron inferiores a 15.000,00 euros y supusieron éstos más del 75 % de sus rendimientos totales de actividades económicas y del trabajo; en cuyo caso la retención será del 15 %)

 – Retenciones del capital mobiliario y arrendamientos:   20 %

 Son estos los tipos de retención de mayor interés por ser los más comunes, pero no son los únicos. Adjuntamos por ello el cuadro de la Agencia Tributaria en donde están expresados todos los tipos de retención aplicables según el tipo de rendimiento. reten_ingresos_cuenta_IRPF

 Ante cualquier duda, por favor ponerse en contacto con nosotros.