Apreciats clients:
 
     La ja coneguda Llei d’Emprenedors ha comportat la novetat del Criteri de Caixa en la forma de calcular l’IVA a pagar mensual o trimestralment. Si fins ara bàsicament s’havia de pagar l’IVA de les factures emeses del trimestre (o del mes, pels que presenten l’IVA mensual) menys les factures suportades, ara es pot optar a posar les factures emeses quan es cobrin, si bé també només es podran posar les factures suportades quan es paguin. 
 
    En principi pot semblar un mètode fantàstic, però té l’inconvenient de que s’hauran de controlar molt bé els cobraments i els pagaments de les factures, de la qual cosa a més a més s’haurà de deixar constància als llibres d’IVA. Això suposa un increment de feina que en alguns casos pot ésser perjudicial en comptes de beneficiós.
 
    Tal volta per aquelles empreses que no sigui habitual cobrar les factures amb molt de retard sigui més beneficiós continuar amb el sistema aplicat fins ara. Les que cobren amb molt de retard sí que pot ésser les pugui convenir canviar de sistema. En tot cas, és una opció que s’ha d’escollir i només hi ha el mes que ve, de desembre, per apuntar-s’hi per a l’any següent.
 
    Adjuntam al correu una breu explicació de como funciona aquest nou règim del Criteri de Caixa. Tantmateix us aconsellam que tots els que estigueu interessats en els detalls i en la possibilitat d’apuntar-vos-hi ens telefoneu per demanar hora i venir a parlar-ne al despatx.
 
    Us aconsellam que llegigueu el word adjunt i us poseu en contacte amb nosaltres el més prest possible.
 
Salutacions del despatx.
 
Arxiu adjunt explicatiu:  iva+caja+infoclientes

Apreciados clientes :

    La ya conocida Ley de Emprendedores ha supuesto la novedad del Criterio de Caja en la forma de calcular el IVA a pagar mensual o trimestralmente . Si hasta ahora básicamente se tenía que pagar el IVA de las facturas emitidas del trimestre (o mensualmente , para los que presentan el IVA mensual ) menos las facturas soportadas, ahora se puede optar  por  poner las facturas emitidas cuando se cobren, si bien también sólo podremos poner las facturas soportadas cuando las paguemos.

    En principio puede parecer un método fantástico, pero tiene el   inconveniente de que deberán controlarse muy bien los cobros y pagos de las facturas, de lo cual además deberá dejarse constancia en los libros de IVA . Esto supone un incremento de trabajo que en algunos casos puede ser perjudicial en vez de beneficioso.

    Tal vez para aquellas empresas que no sea habitual cobrar las facturas con mucho retraso sea más beneficioso continuar con el sistema aplicado hasta ahora. Las que cobran con mucho retraso sí puede que les convenga cambiar de sistema . En todo caso, es una opción que se tiene que elegir y sólo hay el próximo mes, de diciembre , para apuntarse para el año siguiente.

    Adjuntamos al correo una breve explicación de cómo funciona este nuevo régimen del Criterio de Caja. Asimismo aconsejamos que todos los que estén interesados ​​en los detalles y en la posibilidad de apuntarse al Criterio de Caja nos llamen cuanto antes para pedir hora y venir a hablar al despacho .

    Os aconsejamos que os leáis el word adjunto y os pongáis en contacto con nosotros cuanto antes.

Saludos del despacho .

Archivo word explicativo: iva+caja+infoclientes