Les empreses de SiT varen néixer amb la vocació d’oferir un servei d’assessorament i gestió a les empreses de Mallorca, reunint els coneixements i la capacitat necessaris per ajudar al seu desenvolupament i millora.

Uns serveis a mesura de les necessitats de cada empresari, que per la seva extensió i diversitat relacionam aquí de forma esquemàtica, diferenciant les necessitats de les grans empreses, de les mitjanes i petites i de les pròpies de l’empresari i els seus familiars.

AUDITORIA I CONSULTORIA

 • Auditoria obligatoria por llei.
 • Auditoria voluntaria, per a coneixer a fons la situació financera de l’ empresa.
 • Implantació de sistemes de control intern.
 • Peritatges judicials.

ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE:

 • Assessorament en vers les millors opcions fiscals.
 • Assessorament i revisió de la comptabilitat.
 • Comptabilitat a les empreses per hores.
 • Confecció de l’ Impost de Societats i altres impresos fiscals.

ASSESSORIA LABORAL:

 • Assessorament en vers contractes i relacions laborals.
 • Representació en plets laborals.
 • Confecció de nomines del personal, TC´s y retencions.
 • Selecció de personal.

ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ EMPRESARIAL:

 • Estudi i assessorament sobre l’ organització administrativa més convenient.
 • Assessorament en programes informàtics de gestió administrativa i comptable.

ASSESSORAMENT LEGAL:

 • Assessorament de l’ advocat en tot tipus de assumptes legals: demandes i defensa jurídica; cobro d’ impagats; recursos i reclamacions; contractes de lloguer, etc…

ASSEGURANCES:

 • Assessorament i gestió de tot tipus d’ assegurances. Agents de la companyia Seguros Bilbao.