Cerqui en aquesta secció les preguntes més freqüents que rebem, organitzades per departaments

¿Quin tipus de serveis comptables ofereix el seu despatx?

Básicament, 2 tipus de serveis comptables;

 • bill-with-dollar-sign-and-coinsLa gestió de la comptabilitat a la mateixa assessoria, mitjançant l’aportació de la documentació per part del client. És l’alternativa més econòmica. L’anterior no obstant, això, des de sempre, hi ha hagut la problemàtica de la “ubicació física” de la documentació comptable, que s’arxivava, almenys temporalment, a l’assessoria, fins a la seva comptabilització, amb els conseqüents inconvenients per al client a l’hora de tractar amb aquesta documentació, per no estar en el seu poder. Avui dia aquests problemes són fàcils de solucionar mitjançant la transmissió de la documentació via correu electrònic i en pdf, i la cessió de claus informàtiques per a l’obtenció de la informació bancària. Això permet al client no deixar de posseir en tot moment la informació original per a la seva gestió adequada del dia a dia.
 • businessmanLa “comptabilitat a l’oficina”. En cas necessari, el Despatx pot oferir els serveis d’un professional independent que, a la pròpia oficina de la seva empresa dugui la confecció de la comptabilitat d’acord amb el RD pel qual s’aprova el PGC

¿Tan important es un bon servei de comptabilitat?

Tant en un empresari persona física com a persona jurídica (S.L. o S.A.) l’adequada gestió de la comptabilitat és fonamental com una adequada eina de gestió. La crisi econòmica iniciada l’any 2008 ha demostrat sobradament que les empreses que desconeixien exactament la seva situació financera i patrimonial han tingut molts més problemes per reaccionar davant de la situació de crisi, acabant moltes vegades, a causa d’una mala gestió comptable, en situacions concursals ( les antigues fallides i suspensions de pagaments) que han generat serioses responsabilitats personals, per no dir penals, als administradors d’aquestes societats.

Si jo ja tinc el meu departament administratiu-comptable, poden vostès ajudar-me en la configuració dels programes comptables i de gestió, gestió de l’arxiu, millora del sistema de control intern i altres qüestions organitzatives?

Per descomptat, els nostres professionals poden ajudar a millorar la seva empresa en multitud d’aspectes administratiu-comptables; vet aquí una mostra:

 • business-presentationDisseny i / o millora del sistema de control intern. Podem dissenyar el sistema de control intern administratiu comptable de la seva empresa (com gestionar tota la documentació que entra i surt de l’empresa, albarans de compra, factures de compra, albarans de venda, factures de venda, altres despeses, altres ingressos, control de despeses i ingressos, arxiu adequat de tota la documentació d’acord amb el seu propi sistema d’arxiu, etc.
 • pig-bankAssessorament comptable. On són els límits entre una despesa i una inversió? Puc deduir amortitzacions d’immobilitzat per sobre dels percentatges establerts per l’ A.E.A.T? (En molts casos si). Com comptabilitzar un leasing si el tractament fiscal i comptable és diferent?
 • books-piledConfiguració dels comptes de l’I.V.A. i els subfitxers dels llibres de l’IVA. L’Impost sobre el Valor afegit és un impost que ja no només es divideix en “repercutit” i “suportat” sinó que inclou multitud d’operacions com “inversió del subjecte passiu”, “Adquisicions intracomunitàries de béns i de serveis”, “Importacions” , “Exportacions”, “operacions exemptes” etc., que requereixen un tractament personalitzat d’aquestes operacions a l’hora de comptabilitzar i a l’hora d’incloure-les en el llibre d’IVA corresponent. Els nostres professionals tenen l’experiència necessària en la majoria de programes de comptabilitat del mercat (A3, limit tecnologies, Contaplus, Dimoni, Diconta, programes locals, etc …) per confeccionar l’adequada configuració, perquè això no sigui un problema per a vostè.
 • reportInformes periòdics sobre la marxa de l’empresa. Comptes de Resultats, Balanços de situació, Anàlisi departamental.

equipo¿Quin tipus de serveis dóna el seu despatx?

 • Gestió de fusions, escissions i adquisicions. Règim fiscal especial.
 • Confecció dels Comptes Anuals i Informe de gestió.
 • Depòsit de Comptes Anuals.
 • Organització de Juntes de socis
 • Actes de les Juntes de Socis.
 • Certificacions de les Actes
 • Liquidacions i dissolucions de Societats

¿Quines magnituds ha de tenir la meva empresa per estar obligada a verificació ( auditoria obligatòria )?

Una entitat està obligada a auditar els seus comptes anuals quan superi els límits establerts reglamentàriament assenyalats a l’article 257 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, Text refós de la Llei de societats de capital.

Els límits que suposen l’obligació d’auditar els comptes anuals d’una empresa, segons la normativa esmentada són, que l’entitat compleixi durant dos exercicis consecutius a la data del tancament de cada exercici, dos dels tres requisits que s’indiquen a continuació:

  • pie-chartQuan el total dels seus actius superin els 2.850.000 d’euros.
  • Quan l’import net de la xifra de negocis superi els 5.700.000 d’euros.
  • Quan el número mig de treballadors durant l’exercici superi els 50.

Cal assenyalar que en el primer exercici social des de la seva constitució, transformació o fusió, les societats queden exemptes de l’obligació d’auditar si no reuneixen, al tancament de l’exercici, almenys dos dels tres requisits expressats anteriorment.
A més, s’hauria auditar la seva empresa si ho sol·licita un soci minoritari (mínim 5%). I també en determinades operacions societàries i en altres casos que la normativa nacional o autonòmica ho requereixi

A més, hi ha altres situacions per les quals la seva Empresa podria veure’s obligada a auditarbalance

Recomanam s’assessorin convenientment si desitgen entrar en més detalls al respecte.

 

¿Puc auditar la meva empresa de forma voluntària? ¿ Quins avantatges me reporta fer-ho?

Per descomptat, en la majoria dels casos és suficient la decisió de l’Administrador de l’empresa.

Els avantatges d’auditar són, bàsicament, conèixer la situació “real” de la seva empresa, descobrir debilitats organitzatives, descobrir riscos empresarials latents, conèixer la fortalesa del seu departament comptable i, molt principalment, generar confiança en els operadors del mercat (socis, proveïdors , clients, entitats financeres) en el sentit de posseir un certificat de que la situació financera “és la que es mostra i no una altra”

¿Quin tipus de serveis dóna el seu despatx?

El nostre despatx presta els serveis de Assessorament fiscal i confecció de Imposts de tot tipus; mencionam només els més importants:

 • impuestosImpost sobre Societats (IS)
 • Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF)
 • Impost sobre el Patrimoni (IP)
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Impost sobre Transmissions patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP – ATP)

¿Me defensaria el seu despatx en cas d’una Inspecció d’Hisenda?

justice-hammerEls professionals del nostre despatx tenen una dilatada experiència en els principals imposts sotmesos a Inspecció. En el moment oportú, el nostre Despatx el representarà davant l’Autoritat Fiscal, sense que sigui pràcticament necessària la seva presència.

Quan és obligatori presentar un Concurs de Creditors?

És obligatori presentar Concurs de Creditors quan es dóna, a la seva empresa, una situació d’insolvència.

Quan es dóna la situació d’ insolvència?

Amb caràcter general, quan el deutor no pot complir regularment amb les obligacions exigibles.

Es presumirà que el deutor ha conegut el seu estat d’insolvència, quan:

test-quizEs doni el sobreseïment general en el pagament corrent de les obligacions del deutor.
Hi hagi embargaments o execucions pendents que afectin d’una manera general al patrimoni del deutor.
Es produeixi l’alçament o la liquidació precipitada o ruïnosa sobre els béns o mitjans del deutor.
L’incompliment generalitzat durant tres mesos d’alguna de les següents obligacions: pagament d’obligacions tributàries, pagament de quotes de la Seguretat Social; i pagament de retribucions i indemnitzacions derivades de les relacions de treball.

¿Quina casta de recolzament empresarial puc esperar si, malauradament es dóna a la meva empresa alguna d’aquestes circumstàncies?

Comptem amb Economistes i Advocats experts en el món concursal, si això resulta necessari en un moment donat.

Albert Sansó és advocat i graduat social; Joan Sansó és Economista, Auditor i Mediador concursal. Tots dos amb una dilatada experiència en el món concursal, des de les seves respectives disciplines:

test-quiz– Revisió general de la comptabilitat per a poder fer front al concurs.
– Presentació de la demanda concursal amb tota la documentació requerida.
– Defensa durant tot el procés per a obtenir el máxim rendiment possible.
– Estudis de viabilitat per a potencials convenis amb els creditors. Disseny del conveni.
– En cas de que vostè o la seva societat siguin els “creditors” i no los “deutors”, seguiment i defensa davant el procés concursal del “tercer deutor”.

 

¿Es possible arribar a un pacte general amb els meus creditors (o els de la Societat), sense necessitat d’anar al Jutjat?

Sí que és possible. Hi ha un procediment legal, que es diu de “Mediació concursal”, que es sol·licita al registrador mercantil, el qual nomena un Mediador concursal, que, mitjançant d’una “Proposta extrajudicial de pagaments” pretén aconseguir un acord amb els creditors que inclogui “quites i esperes” importants sempre que siguin acceptades per la majoria dels creditors.

Joan Sansó Tur és, a més d’Economista i Auditor, “Mediador Concursal” i ha dirigit la primera Mediació concursal de la història de Balears.

Per això, juntament amb el soci del despatx, Albert Sansó, Advocat i Graduat Social, podem prestar serveis com:

test-quiz– Presentació de la demanda de Mediació Concursal al Registrador Mercantil.
– Representació del client davant el Mediador Concursal.
– Confecció de l’ “Acord Extrajudicial de Pagaments”. Pla de viabilitat consecutiva.

Tinc llogat un pis i el llogater no em paga, què puc fer? Tardarà molt un desnonament?

keyholeL’actual redacció de la Llei d’Enjudiciament Civil facilita i fa més accessible l’acció de desnonament per impagament de les rendes. L’incompliment de pagament per part del llogater és causa suficient per a presentar demanda de desnonament amb garanties d’aconseguir el desallotjament de l’habitatge. En general, només si el llogater paga el deute o demostra que ja ha pagat podrà lliurar-se del desnonament. Si així no ho fa, el més probable és que en el termini d’uns 4 o 5 mesos des de la presentació de la demanda es pugui disposar de l’habitatge lliure, això depenent del treball i la velocitat de cada jutjat.

Em van pegar un cop al meu cotxe en un accident de trànsit del que és culpable el contrari, però la companyia d’assegurances no vol indemnitzar, puc reclamar?

travelling-vehicles-of-a-roadPer descomptat que pot reclamar. La Llei de Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor li exigeix que amb caràcter previ a la interposició de demanda judicial reclami la indemnització dels danys a la companyia asseguradora. Però si aquesta en el termini de tres mesos no li contesta o ho fa rebutjant el pagament de la indemnització o oferint-li una quantitat inferior a la que correspon, vostè quedarà lliure per presentar demanda judicial reclamant el pagament de la indemnització de tots els danys que li hagi causat el contrari per culpa seva. Per a això serà convenient disposar del major nombre de proves sobre la culpabilitat del contrari i el cost dels danys a indemnitzar, com poden esser informes pericials, atestats policials, testimonis, etc …, El nostre despatx pot encarregar-se de tot això per presentar la demanda judicial en nom seu, amb l’objectiu d’obtenir la indemnització que li correspongui.

¿Es cert que puc reclamar les despeses de l’ hipoteca?

money-bag-with-dollar-symbolLa sentència del Tribunal Suprem de 23/12/15 així ho avala quan es tracta d’adquisició d’habitatge. Es consideren abusives aquelles clàusules en què es posa, com en la majoria de les escriptures d’hipoteca, que seran a càrrec exclusiu del comprador de l’habitatge totes les despeses que generi aquest préstec i la seva escriptura pública. Per això, es podrà estudiar cada cas, revisar com està redactada aquesta clàusula en l’escriptura i calcular quina quantitat poden sumar aquestes despeses. En funció de tot això pot ser convenient preparar i presentar demanda davant els tribunals de justícia reclamant la devolució d’aquestes despeses. Si, a més, la seva hipoteca tingués clàusula sòl i el banc no hagués acceptat tornar-li les quantitats pagades de més a causa d’aquesta clàusula, també es pot reclamar la devolució de les esmentades quantitats més els interessos de totes elles en funció del temps transcorregut des del seu cobrament fins a la seva devolució..

 

 

És realment necessari dur un registre diari de les jornades dels treballadors?

calendar-with-a-clock-time-toolsEn el cas dels treballadors contractats a temps parcial, sense dubte. Així ho exigeix ​​l’article 12 de l’Estatut dels Treballadors en el seu apartat 4 c). “La jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador”. De no fer-ho així, en cas de l’incompliment de les referides obligacions de registre, el contracte es considera subscrit a jornada completa”. Per la qual cosa el registre diari és obligatori i molt necessari per no tenir problemes davant d’una eventual inspecció de treball.

Pel que fa als treballadors a temps complet, dues sentències de l’Audiència Nacional van entendre que sí que era obligatòria la seva gestió. Malgrat això, una recent sentència del Tribunal Suprem sembla tornar les coses a com estaven abans i entén que, excepte en el cas que es facin hores extraordinàries, no és obligatori que l’empresa porti un registre diari de les jornades dels treballadors a temps complet. Es cert que, tenir aquests registres suposarà un avantatge a l’hora de demostrar que no es realitzen hores extraordinàries. El nostre despatx disposa de fulls Excel per a cada un dels convenis col·lectius amb els quals dur a terme aquest control d’hores i el seu registre li resultarà molt senzill.

Ho ha bonificacions de la seguretat social per contractació de treballadors? Suposa algun risc acollir-s’hi?

give-moneyMalgrat que amb la desaparició de les bonificacions de Tarifa Plana són menys les bonificacions a què es poden acollir les empreses per la contractació de treballadors, encara hi ha un ample nombre al què poder aferrar-se, especialment quan es tracta de la contractació indefinida de joves, discapacitats i altres situacions que cal estudiar per a cada cas.

Acollir-se a les bonificacions no suposa cap risc sempre que es compleixin els requisits. Però aquests requisits de vegades són bastant estrictes, com el manteniment de l’ocupació estable, tant indefinida com temporal, durant un, dos, o tres anys. L’empresari que s’aculli a aquestes bonificacions ha de ser conscient que si finalment no pot complir amb tots els requisits haurà de tornar les bonificacions aplicades.

Necessitaria un administratiu, poden ajudar-me en la selecció de personal?

users-groupSí, el nostre despatx té molta experiència en la selecció de personal per a les àrees de gestió administrativa, fiscal, comptable i laboral. Si vostè necessita un empleat que li porti les gestions administratives o comptables, el nostre departament de gestió pot encarregar-se de confeccionar l’anunci i fer la selecció perquè l’empresari al final pugui triar entre aquells candidats més idonis per al lloc.